Sala Konferencyjna – do wynajęcia ul. Lubicz 42

NovumBistro

Restauracja NOVUM BISTRO Zapraszamy Ponownie !

Zakłady Usługowe „Południe” zapraszają do restauracji NOVUM BISTRO w Krakowie przy ul. Lubicz 42
Jesteś tu:
Strona główna > Zakład Mechaniczno – Biologicznego przetwarzania odpadów w Przemyślu

Zakład Mechaniczno – Biologicznego przetwarzania odpadów w Przemyślu

Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Przemyślu przy ul. Piastowskiej 22. Zbudowany i wyposażony w całości ze środków własnych Zakładów Usługowych „Południe” sp. z o.o. na terenie inwestycyjnym o powierzchni 6,30 ha zakupionym i przeznaczonym na ten cel.

Zakład zbudowany został w latach 2014/2015. Wyposażony jest w nowoczesne maszyny i urządzenia do przetwarzania odpadów - o najlepszej dostępnej technice (BAT) o przepustowości min 30.000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych i 15.000 Mg/rok odpadów ulegających biodegradacji .

Zakład posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Wschodniego Województwa Podkarpackiego i przyjmuje odpady z rejonu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz gmin sąsiednich.

W sąsiedztwie zakładu znajduje się składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane na sąsiedniej działce o powierzchni przeszło 11 ha, na którym składowane są obecnie pozostałości po procesach przetwarzania wykonywanych w Zakładzie. Składowisko będące w długoletniej dzierżawie Zakładów Usługowych „Południe” sp. z o.o. posiada także status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Obie instalacje – eksploatowane i zarządzane przez Zakłady Usługowe „Południe” sp. z o.o. stanowią kompleks pozwalający na nowoczesne i bezpieczne dla środowiska gospodarowanie odpadami.

Zarówno Zakład jak i Składowisko posiadają aktualne pozwolenia zintegrowane na prowadzenie powyższych instalacji na czas nieokreślony oraz pozostałe niezbędne pozwolenia i instrukcje.

 

Instalacje objęte są certyfikowanym systemem zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001 -2008 (Certyfikat DEKRA  nr 001213132/2) i systemem zarządzania środowiskiem zgodnym z normą ISO 14001-2004 (Certyfikat DEKRA  nr 001213131/2).

Opis procesu technologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych

Proces przetwarzania odpadów odbywa się w zamkniętych halach gdzie nie jest narażony na opady atmosferyczne i inne czynniki zewnętrzne.

W hali nr 1 – gdzie odbywają  się procesy sortowania oraz biosuszenia odpadów oraz w hali nr 2 – gdzie odbywa się produkcja i magazynowanie paliwa alternatywnego.

Odpady po zważeniu, przyjmowane są w strefie przyjęcia zlokalizowanej w hali nr 1, tam przy użyciu ładowarki kołowej są ładowane do kosza zasypowego i przenośnikiem podawczym, wzdłuż którego są umieszczone dwa stanowiska segregacji wstępnej trafiają do rozdrabniacza wstępnego.

Na stanowiskach segregacji wstępnej następuje wybieranie odpadów mogących zakłócić cykl technologiczny takich jak: elektrośmieci, opakowania wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne itp.

Na rozdrabniaczu wstępnym strumień odpadów zostaje ujednorodniany na frakcję o maksymalnej wielkości 300mm i przenośnikiem podającym z usytuowanym nad nim separatorem do metali żelaznych Fe trafia na sito.

W wyniku przepuszczenia odpadu przez sito powstają dwie frakcje: podsitowa oraz nadsitowa.

Frakcja nadsitowa stanowi ok 40% całości strumienia odpadów, natomiast frakcja podsitowa ok 60% całości strumienia odpadów.

Obróbka frakcji nadsitowej

Frakcja nadsitowa za pomocą przenośnika taśmowego zostaje przekazana do kabiny sortowniczej, gdzie następuje jej sortowanie. Kabina wyposażona jest w 8 stanowisk pracy posiada: klimatyzację, instalację oświetleniową i nawiew powietrza świeżego. W procesie sortowania powstają następujące surowce wtórne: PET, szkło, papier, inne odpady opakowaniowe HDPE, oraz posort - preRDF (wsad do paliwa alternatywnego), który następnie przednośnikiem podającym przekazywany jest do drugiej hali, której produkuje się paliwo alternatywne (RDF). Kabina sortownicza jest przystosowana i wykorzystywana także do doczyszczania odpadów zebranych selektywnie.

Surowce wtórne, które są selekcjonowane i sortowane ręcznie trafiają poprzez kanały zrzutowe do boksów umieszczonych pod kabiną sortowniczą. Przy stanowiskach do odbioru PET są zastosowane perforatory ułatwiające prasowanie PET na prasie belującej.

Z boksów pod kabiną sortowniczą surowce są przepychane do kanału transportowego, skąd przenośnikiem przekazywane są na prasę belującą.

Zbelowane surowce trafiają do boksów na zewnątrz hali skąd przekazywane są dalej ich odbiorcom.

Obróbka frakcji podsitowej

Frakcja podsitowa stanowiąca ok. 60% strumienia odpadów jest spod sita przekazywana przenośnikiem taśmowym do boksu skąd przeładowywana jest ładowarką kołową do betonowych reaktorów zamkniętych z aktywnym napowietrzaniem podłogowym i odprowadzeniem powietrza poprocesowego do oczyszczania przy zastosowaniu biofiltra roślinnego.

W części biologicznego przetwarzania odpadów znajdują się dwie sekcje po 5 reaktorów betonowych tj. 10 szt. łącznie.

Odpady znajdujące się w reaktorze poddawane są intensywnemu napowietrzaniu w celu utrzymania tlenowych warunków procesów stabilizacji. Napowietrzanie dokonywane jest oddolnie poprzez kanały  podłogowe. Wentylatory nadmuchowe wraz z  kanałami rozprowadzającymi powietrze umiejscowione są nad i za reaktorami.

Proces biosuszenia jest całkowicie zautomatyzowany.

Po procesie biosuszenia, odpady zostają przetransportowane ładowarką kołową na kolejne sito. W wyniku przesiania powstają dwie kolejne frakcje: frakcja drobna przeznaczona do kompostowania oraz o frakcja o większym ziarnie - przepuszczana przez kabinę sortowniczą w celu wysortowania maksymalnej ilości surowców wtórnych, której pozostałości są kierowane do przetworzenia na paliwo alternatywne RDF,

Frakcja drobna wywożona jest na plac kompostowy celem dojrzewania oraz oczekiwania na wyniki badań. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań odpad zostaje wykorzystany do odzysku na składowisku odpadów.

Produkcja paliwa alternatywnego RDF

Produkcja paliwa alternatywnego RDF odbywa się w hali nr 2 stanowiącej równocześnie magazyn preRDF (wsadu do paliwa alternatywnego), jak również magazyn gotowego paliwa. Wsad do paliwa gromadzony jest w postaci zbelowanych frakcji palnych odpadów nie nadających się do recyklingu (głównie zanieczyszczone tworzywa sztuczne PP, PE, guma, tekstylia, w niewielkiej ilości papier i tektura, drewno, trociny itp.)

Paliwo wytwarzane jest na rozdrabniaczu końcowym, który może być zasypywany bezpośrednio z ciągu linii sortowniczej zespołem taśmociągów prowadzących z hali nr 1, jak również poprzez niezależny kanał zasypowy.

W celu poprawy jakości produkowanego paliwa może być ono wzbogacane innymi odpadami produkcyjnymi oraz dodatkowo przesuszane w celu zmniejszenia parametru wilgotności.

Odzyskane w powyższych procesach surowce przekazywane są do odbiorców w celu ich dalszego przetworzenia oraz recyklingu zaś wyprodukowane paliwo dostarczane i przekazywane do spalenia w piecach cementowych.

Pozostałości po przetwarzaniu zagospodarowywane są bezpiecznie i bez szkody dla środowiska na składowisku odpadów.

baner Zawsze profesjonalne usługi

Gdzie jesteśmy?

Zakłady Usługowe "Południe" sp. z o.o. w Krakowie wraz z innymi spółkami tworzącymi Grupę "Południe" od 1991 roku zajmują się świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu : utrzymania czystości, sprzątania biur i innych nieruchomości utrzymania terenów zielonych, odśnieżania, ochrona mienia, dozorowanie itd.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu internetowego, w którym możecie Państwo zapoznać się z naszą ofertą , a także z podstawowymi informacjami na temat naszej działalności

mapa